เล่าเรื่องอดีต
100 ปีตึกเรา
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ อายุ 77 ปี

นักคิด นักเขียน คอลัมนิสต์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในช่วงเริ่มต้น
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณสุนิสา สดสุ่น อายุ 59 ปี

หลานสาวอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2508-2525
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณอรนุช โอสถานนท์ อายุ 84 ปี

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปีพ.ศ. 2550
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณสมชาย เฉลยจิตรธรรม อายุ 59 ปี

พ่อค้าขายอาหารตามสั่งที่ท่าเตียน ผู้คุ้นเคยกับอาคารกระทรวงฯ
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

พ.ต.ท. พิทยา เกิดศิริ อายุ 65 ปี

อดีตตำรวจที่เคยติดต่อประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณพนิต กุลศิริ อายุ 67 ปี

อดีตข้าราชการกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ช่วงปีพ.ศ. 2523-2539
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณณัฐชยา เบญจนราสุทธิ์ อายุ 68 ปี

อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ช่วงปีพ.ศ. 2520-2551
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณวิไลวรรณ ทัพวงศรี อายุ 65 ปี

อดีตที่่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2522-2560
ดูเพิ่ม
ร้อยปีกับสังคมที่เปลี่ยนไป

พาหุรัด ศูนย์การค้าขาย รวมความทันสมัยจากต่างประเทศ

ธุรกิจการค้ายุคใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณนงพร สเลลานนท์ อายุ 76 ปี

เลขาส่วนตัว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2516-2550)
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณจรัส กิตติสมบูรณ์สุข อายุ 67 ปี

ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2534-2558)
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณประชุมพร จุติ อายุ 70 ปี

เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง อยู่ในร้านสวัสดิการสน.พระราชวัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522- ปัจจุบัน
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณศราวัณ วินทุพราหมณกุล อายุ 53 ปี

หลานสาวอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2508-2525
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ.2547-2548
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

คุณวิชยา บุณยรัตพันธุ์ อายุ 33 ปี

อดีตนักศึกษาฝึกงาน คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร (พ.ศ. 2553)
ดูเพิ่ม
ร้อยปีกับสังคมที่เปลี่ยนไป

โปรเจค “มหาวชิราวุธสแควร์”

โปรเจค “มหาวชิราวุธสแควร์”: แนวคิดเรื่องพื้นที่เมืองและอาคารสาธารณะในสมัยรัชกาลที่ 6
ดูเพิ่ม
ร้อยปีกับสังคมที่เปลี่ยนไป

รถเมล์ คมนาคมสาธารณะที่เชื่อมโยงผู้คนจากชานเมืองเข้าสู่พระนคร

บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป รูปแบบการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ภายในเขตพระนคร มีความหลากหลายและพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รถลาก รถม้า รถราง รถม้า รถไฟ รถยนต์ รถสามล้อ รถเมล์ เป็นต้น
ดูเพิ่ม
เรื่องเล่าจากความทรงจำ

เรื่องเล่าจากความทรงจำ

ตลอดระยะเวลาหนี่งร้อยปีนี้ มีผู้คนมากมายที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้สัมผัสและเกี่ยวข้องกับอาคารแห่งนี้ทั้งในฐานะข้าราชการ พ่อค้า เกษตรกร ประชาชน
ดูเพิ่ม
โหลดเพิ่ม